Okul öncesi dönem çocukların dijital oyun bağımlılık eğilimleri ile anne-çocuk ilişkisinin incelenmesi

Okul öncesi dönem çocukların dijital oyun bağımlılık eğilimleri ile anne-çocuk ilişkisinin incelenmesi

Okul öncesi dönem çocukların dijital oyun bağımlılık eğilimleri ile anne-çocuk ilişkisinin incelenmesi

Okul öncesi dönem çocukların dijital oyun bağımlılık eğilimleri ile anne-çocuk ilişkisinin incelenmesi Emiroğlu İlvan, Tuğba Bu araştırmada 48-72 aylık okul öncesi dönem çocukların dijital oyun bağımlılık eğilim düzeyleri ile anne-çocuk ilişkisi ele alınmıştır.

Ayrıca çocukların cinsiyeti, yaşı, okul öncesi eğitim alma süresi, devam ettiği okul öncesi eğitim kurum türü, dijital oyun oynama süresi, dijital oyun oynama durumu; annelerin yaşı, öğrenim durumu, çalışma durumu, dijital araç kullanma süresi; aile yapısı, aylık gelir durumu değişkenlerinin çocukların dijital oyun bağımlılık eğilim düzeyleri ve anne-çocuk ilişkisi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden toplam 450 çocuk ve annesi oluşturmuştur.

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan "Bilgi Formu", Budak (2020) tarafından geliştirilen çocuklar için "Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi Ölçeği", Akgün ve Yeşilırmak (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlanan "Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler t-testi analizi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular, çocukların dijital bağımlılık eğilim düzeylerinin çocukların cinsiyetine, çocukların yaşına, çocukların bir günde dijital oyun oynama süresine, çocukların dijital oyun oynama durumuna, çocukların dışarıda zaman geçirme sıklığına, annelerin öğrenim durumuna, annelerin dijital araç kullanma süresine, aile yapısına, ailenin aylık gelir durumuna göre farklılaştığını gösterirken; çocukların okul öncesi öncesi alma süresine, devam ettiği okul öncesi eğitim kurum türüne, annelerin yaşına, annelerin çalışma durumuna göre farklılaşmamaktadır.

Anne-çocuk ilişkisi ise çocukların cinsiyetine, çocukların yaşına, annelerin çalışma durumuna göre farklılık göstermezken, annelerin çocukla zaman geçirme süresine, ailenin aylık gelir durumuna, aile yapısına ve çocuğun dijital oyun oynama süresine göre farklılık göstermektedir. Son olarak, çocukların dijital oyun bağımlılık eğilim düzeyleri ile anne-çocuk ilişkisi arasında orta düzey pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anne-çocuk ilişkisi toplam puanlarının yüksek olması olumsuz ilişkiyi gösterdiğinden; çocukların dijital oyun bağımlılık eğilim düzeylerinin artması annelerin çocuklarıyla ilişkisinin olumsuz yönde artması anlamına gelmektedir. Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022