Comparison of distance and formal education in English language teaching during the coronavirüs covid-19 pandemic period

Comparison of distance and formal education in English language teaching during the coronavirüs covid-19 pandemic period

Comparison of distance and formal education in English language teaching during the coronavirüs covid-19 pandemic period

Comparison of distance and formal education in English language teaching during the coronavirüs covid-19 pandemic period Yalçındağ, Habip The aim of this study is to make a discriptive comparison between online English education, which is done remotely during the Coronavirus Covid-19 Pandemic and lasts for about one and a half years, with the formal English education of the teachers who teach in secondary schools in Kırklareli and the students who participate in the education, and to reveal their views on the efficiency of the process. In the 2019-2020 and 2020-2021 academic years, 25 English teachers working in secondary schools in the city center of Kırklareli and 25 students studying at the seventh and eighth grade levels in these schools participated in the study. Within the scope of the study, the data of a total of 50 participants were evaluated. The data of this study, which was designed with a descriptive research approach, were collected by recording, transcribing and translating the interviews made with the participating teachers and students. The obtained data were analyzed using content analysis method. The results of the study show that the distance education process, which is carried out with online applications in the specified academic years, has problems both in the physical conditions in terms of technology and in this education and training process, which is outside the traditional formal education model, that the studies applied in language teaching are insufficient. Most of the students and teachers have disadvantageous physical conditions in the process resulting in not being able to participate effectively or get efficiency due to.;

Bu çalışmanın amacı, Coronavirüs Covid-19 Pandemisi sürecinde uzaktan yapılan ve yaklaşık bir buçuk yıl süren online eğitim ile Kırklareli'ndeki ortaokullarda öğretmenlik yapan İngilizce öğretmenlerinin ve öğrencilerin örgün eğitimlerini betimsel olarak karşılaştırmaktır. Kimlerin eğitime katıldığını ve sürecin verimliliğine ilişkin görüşlerini incelemektir.

Çalışmaya 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kırklareli il merkezindeki ortaokullarda görev yapan 25 İngilizce öğretmeni ile bu okullarda yedinci ve sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 25 öğrenci katılmıştır. Çalışma kapsamında toplam 50 katılımcının verileri değerlendirilmiştir. Betimleyici araştırma yaklaşımıyla tasarlanan bu çalışmanın verileri, araştırmaya katılan öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin tercümesi yapılarak toplanmış ve ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışmanın sonuçları, İngilizce öğretmenleri ve öğrencilerin tezde belirtilen eğitim-öğretim yıllarında, çevrimiçi uygulamalarla yürütülen uzaktan eğitim sürecinin hem teknoloji kullanımı açısından hem de geleneksel örgün eğitimden farklı olan bu eğitim ve öğretim sürecinde sorunlar yaşadıklarını göstermektedir.

Bu sorunlar: eğitim modelinin geleneksel örgün eğitimden farklı olarak alışılmışın dışında olması, uzaktan dil öğretiminde yapılan çalışmaların yetersiz olması, bazı öğrenci ve öğretmenlerin teknolojik yetersizlikler sebebiyle sürece etkin katılamamaları veya verim alamamaları durumlarıdır.