Siyasi liderlikte algı ve imaj yönetimi

Siyasi liderlikte algı ve imaj yönetimi Aytay, Tuğba İnsanoğlunun tarihine bakıldığında, bir arada yaşamaya başladıkları günden itibaren grupları yöneten liderler olduğu görülmektedir. Demokrasi altında yönetilen bütün ülkelerde siyasi partiler bulunmakta, her partinin de bir lideri olmaktadır. Seçim süreçlerinde liderin çizdiği imaj, partisinin aldığı oyları doğrudan ve büyük oranda etkilemektedir. Bu bağlamda siyasi parti liderlerinin halkın algısında oluşturacakları imaj çalışmaları, bilimsel araştırmaların konusu haline gelmiştir. Bu araştırmanın temel amacı siyasi liderlikte algı ve imaj oluşturma süreçlerini incelemek, seçmenlerin gözünde lider/parti bağımlılığının boyutlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Literatür taraması ile ana konulara açıklık getirildikten sonra 480 kişilik bir örneklem grubundan internet aracılığı ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı dönem itibarı ile küresel Covid salgınını önlemek adına yürürlükteki güvenlik önlemleri nedeniyle verilerin internet aracılığı ile toplanmasına karar verilmiştir. Çalışmada kullanılan anket formları Temizel (2012), Tatar (2007) ve Kaleli (2014) tarafından yapılan Doktora Tezi çalışmalarından derlenmiş, seçilen sorularla ilgili uzman görüşü alınarak uygulamaya konulmuştur. Google Forms üzerinden toplanan verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Toplanan verilerin güvenirlik analizi sonucunda Cronbach's Alpha değeri 0,889 bulunmuş ve verilerin yüksek güvenirlik düzeyinde olduğu kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda siyasi liderlikte imajın seçmenlerin gözünde oldukça önemli olduğu, seçmenlerin parti liderlerine yüksek düzeyde bağlılık duydukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.; Looking at the history of mankind, it is seen that there are leaders who manage groups since the day they started to live together. All countries governed under democracy have political parties, and each party has a leader. The image drawn by the leader in the election processes directly and greatly affects the votes received by his/her party. In this context, the image studies that political party leaders will create in the public's perception have become the subject of scientific research. The main purpose of this research is to examine the perception and image formation processes in political leadership and to determine the dimensions of leader/party dependency in the eyes of the voters. For this purpose, quantitative and qualitative research methods were used together in the study. After clarifying the main issues with the literature review, the data obtained via the internet from a sample group of 480 people were analyzed. As of the period of the study, it was decided to collect the data via the internet due to the security measures in effect in order to prevent the global Covid epidemic. The questionnaire forms used in the study were compiled from the Doctoral Thesis studies conducted by Temizel (2012), Tatar (2007) and Kaleli (2014), and were put into practice by taking expert opinion on the selected questions. SPSS statistical program was used in the analysis of the data collected via Google Forms. As a result of the reliability analysis of the collected data, the Cronbach's Alpha value was found to be 0.889 and it was accepted that the data had a high level of reliability. As a result of the analyzes, it was concluded that the image of the political leadership is very important in the eyes of the voters and that the voters have a high level of loyalty to the party leaders.

Siyasi liderlikte algı ve imaj yönetimi

Siyasi liderlikte algı ve imaj yönetimi Aytay, Tuğba İnsanoğlunun tarihine bakıldığında, bir arada yaşamaya başladıkları günden itibaren grupları yöneten liderler olduğu görülmektedir. Demokrasi altında yönetilen bütün ülkelerde siyasi partiler bulunmakta, her partinin de bir lideri olmaktadır. Seçim süreçlerinde liderin çizdiği imaj, partisinin aldığı oyları doğrudan ve büyük oranda etkilemektedir. Bu bağlamda siyasi parti liderlerinin halkın algısında oluşturacakları imaj çalışmaları, bilimsel araştırmaların konusu haline gelmiştir.

Bu araştırmanın temel amacı siyasi liderlikte algı ve imaj oluşturma süreçlerini incelemek, seçmenlerin gözünde lider/parti bağımlılığının boyutlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Literatür taraması ile ana konulara açıklık getirildikten sonra 480 kişilik bir örneklem grubundan internet aracılığı ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı dönem itibarı ile küresel Covid salgınını önlemek adına yürürlükteki güvenlik önlemleri nedeniyle verilerin internet aracılığı ile toplanmasına karar verilmiştir. Çalışmada kullanılan anket formları Temizel (2012), Tatar (2007) ve Kaleli (2014) tarafından yapılan Doktora Tezi çalışmalarından derlenmiş, seçilen sorularla ilgili uzman görüşü alınarak uygulamaya konulmuştur.

Google Forms üzerinden toplanan verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Toplanan verilerin güvenirlik analizi sonucunda Cronbach's Alpha değeri 0,889 bulunmuş ve verilerin yüksek güvenirlik düzeyinde olduğu kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda siyasi liderlikte imajın seçmenlerin gözünde oldukça önemli olduğu, seçmenlerin parti liderlerine yüksek düzeyde bağlılık duydukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.;

Looking at the history of mankind, it is seen that there are leaders who manage groups since the day they started to live together. All countries governed under democracy have political parties, and each party has a leader. The image drawn by the leader in the election processes directly and greatly affects the votes received by his/her party. In this context, the image studies that political party leaders will create in the public's perception have become the subject of scientific research. The main purpose of this research is to examine the perception and image formation processes in political leadership and to determine the dimensions of leader/party dependency in the eyes of the voters. For this purpose, quantitative and qualitative research methods were used together in the study. After clarifying the main issues with the literature review, the data obtained via the internet from a sample group of 480 people were analyzed. As of the period of the study, it was decided to collect the data via the internet due to the security measures in effect in order to prevent the global Covid epidemic. The questionnaire forms used in the study were compiled from the Doctoral Thesis studies conducted by Temizel (2012), Tatar (2007) and Kaleli (2014), and were put into practice by taking expert opinion on the selected questions. SPSS statistical program was used in the analysis of the data collected via Google Forms. As a result of the reliability analysis of the collected data, the Cronbach's Alpha value was found to be 0.889 and it was accepted that the data had a high level of reliability. As a result of the analyzes, it was concluded that the image of the political leadership is very important in the eyes of the voters and that the voters have a high level of loyalty to the party leaders.