Gülşehir-Özkonak-Hacıbektaş arası (Orta Anadolu-Nevşehir) kırşehir masifi ve örtü birimlerinin stratigrafisi

Gülşehir-Özkonak-Hacıbektaş arası (Orta Anadolu-Nevşehir) kırşehir masifi ve örtü birimlerinin stratigrafisi Demircioğlu, Ramazan Bu çalışmada, inceleme alanının stratigrafisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma alanında temeli, Paleozoyik- Mesozoyik yaşlı Kırşehir Masifi’ne ait metamorfitler ile bunları kesen Geç Kretase yaşlı magmatikler oluşturur. Paleosen-Eosen yaşlı Ayhan grubu, masifin örtü kayaçlarının ilk topluluğudur. Ayhan grubu alttan üste doğru, 1- Paleosen yaşlı alüvyal yelpaze ve akarsu çökellerinden oluşmuş Saytepe formasyonu, 2-Sığ denizel (gölsel?) ortamı belirten, Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı Esefin formasyonu, 3-Sığ denizel-lagüner özellikli, Alt-Orta Eosen yaşlı Kubaca formasyonu, 4-Karasal-sığ denizel kırıntılı kayaçlardan oluşmuş Alt-Orta Eosen yaşlı İlicek formasyonu, 5- Açık denizel ortamı yansıtan, Alt-Orta Eosen yaşlı Alıçlı formasyonu, 6-Fliş karakterli kırıntılı kayaçlardan yapılı Orta Eosen yaşlı Lalelik formasyonu ve en üstte 7-Sığ denizel resifal ortam koşullarını yansıtan Lütesiyen yaşlı Altıpınar formasyonundan oluşmuştur. Bu grup, akarsu-göl ve bataklık ortamlarını yansıtan Oligosen?-Orta Miyosen yaşlı Kızılöz formasyonu tarafından açılı uyumsuz olarak örtülmektedir. Bu birimler, açılı uyumsuz olarak Yaylacık grubuna ait Geç Miyosen yaşlı gölsel, karasal ve volkanoklastikler tarafından örtülmektedir. Üst Miyosen- Pleyistosen yaşlı Avanos grubuna ait birimler, bütün birimleri uyumsuz olarak örtmektedir. Alanın en genç birimlerini ise Kuvaterner yaşlı yamaç molozu, alüvyon ve travertenler oluşturur.; In this study, the stratigraphy of the study area was tried to be revealed. In the study area, metamorphics belonging to the Palaeozoic-Mesozoic aged Kırşehir Massif and Late Cretaceous aged igneous rocks cutting them form the basement. The Palaeocene-Eocene aged Ayhan Group is the first assemblage of the cover rocks of the massif. From bottom to top, the Ayhan Group is composed of 1) the Palaeocene-aged Saytepe Formation composed of alluvial fan and river deposits, 2) the shallow marine (lacustrine? ) environment, Upper Palaeocene-Lower Eocene aged Esefin formation, 3-Shallow marine-lagoon, Lower-Middle Eocene aged Kubaca formation, 4-Lower-Middle Eocene aged Ilicek formation composed of terrestrial-shallow marine clastic rocks, 5-Open marine environment, Lower-Middle Eocene aged Alıçlı formation, 6-Middle Eocene aged Lalelik formation made of clastic rocks and 7-Lutesian aged Altıpınar formation reflecting the shallow marine reefal environment at the top. This group is unconformably overlain by the Oligocene?-Middle Miocene aged Kiziloz formation reflecting the river-lake and swamp environments. These units are unconformably overlain by Late Miocene-aged lacustrine, terrestrial, and volcanoclastics belonging to the Yaylacik Group. Upper Miocene-Pleistocene-aged Avanos Group units cover all units unconformably. The youngest units of the area are Quaternary-aged slope rubble, alluvium, and travertines.

Gülşehir-Özkonak-Hacıbektaş arası (Orta Anadolu-Nevşehir) kırşehir masifi ve örtü birimlerinin stratigrafisi

Gülşehir-Özkonak-Hacıbektaş arası (Orta Anadolu-Nevşehir) kırşehir masifi ve örtü birimlerinin stratigrafisi Demircioğlu, Ramazan Bu çalışmada, inceleme alanının stratigrafisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışma alanında temeli, Paleozoyik- Mesozoyik yaşlı Kırşehir Masifi’ne ait metamorfitler ile bunları kesen Geç Kretase yaşlı magmatikler oluşturur.

Paleosen-Eosen yaşlı Ayhan grubu, masifin örtü kayaçlarının ilk topluluğudur. Ayhan grubu alttan üste doğru,

1- Paleosen yaşlı alüvyal yelpaze ve akarsu çökellerinden oluşmuş Saytepe formasyonu,

2-Sığ denizel (gölsel?) ortamı belirten, Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı Esefin formasyonu,

3-Sığ denizel-lagüner özellikli, Alt-Orta Eosen yaşlı Kubaca formasyonu,

4-Karasal-sığ denizel kırıntılı kayaçlardan oluşmuş Alt-Orta Eosen yaşlı İlicek formasyonu,

5- Açık denizel ortamı yansıtan, Alt-Orta Eosen yaşlı Alıçlı formasyonu,

6-Fliş karakterli kırıntılı kayaçlardan yapılı Orta Eosen yaşlı Lalelik formasyonu ve en üstte

7-Sığ denizel resifal ortam koşullarını yansıtan Lütesiyen yaşlı Altıpınar formasyonundan oluşmuştur.

Bu grup, akarsu-göl ve bataklık ortamlarını yansıtan Oligosen?-Orta Miyosen yaşlı Kızılöz formasyonu tarafından açılı uyumsuz olarak örtülmektedir. Bu birimler, açılı uyumsuz olarak Yaylacık grubuna ait Geç Miyosen yaşlı gölsel, karasal ve volkanoklastikler tarafından örtülmektedir. Üst Miyosen- Pleyistosen yaşlı Avanos grubuna ait birimler, bütün birimleri uyumsuz olarak örtmektedir.

Alanın en genç birimlerini ise Kuvaterner yaşlı yamaç molozu, alüvyon ve travertenler oluşturur.;

In this study, the stratigraphy of the study area was tried to be revealed. In the study area, metamorphics belonging to the Palaeozoic-Mesozoic aged Kırşehir Massif and Late Cretaceous aged igneous rocks cutting them form the basement. The Palaeocene-Eocene aged Ayhan Group is the first assemblage of the cover rocks of the massif. From bottom to top, the Ayhan Group is composed of 1) the Palaeocene-aged Saytepe Formation composed of alluvial fan and river deposits, 2) the shallow marine (lacustrine? ) environment, Upper Palaeocene-Lower Eocene aged Esefin formation, 3-Shallow marine-lagoon, Lower-Middle Eocene aged Kubaca formation, 4-Lower-Middle Eocene aged Ilicek formation composed of terrestrial-shallow marine clastic rocks, 5-Open marine environment, Lower-Middle Eocene aged Alıçlı formation, 6-Middle Eocene aged Lalelik formation made of clastic rocks and 7-Lutesian aged Altıpınar formation reflecting the shallow marine reefal environment at the top. This group is unconformably overlain by the Oligocene?-Middle Miocene aged Kiziloz formation reflecting the river-lake and swamp environments. These units are unconformably overlain by Late Miocene-aged lacustrine, terrestrial, and volcanoclastics belonging to the Yaylacik Group. Upper Miocene-Pleistocene-aged Avanos Group units cover all units unconformably. The youngest units of the area are Quaternary-aged slope rubble, alluvium, and travertines.