Ders denetimi ile ilgili farklı etnik gruplardan öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (Küzey Makedonya örneği)

Ders denetimi ile ilgili farklı etnik gruplardan öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (Küzey Makedonya örneği) Shemovska, Benazi

Ders denetimi ile ilgili farklı etnik gruplardan öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (Küzey Makedonya örneği)

Ders denetimi ile ilgili farklı etnik gruplardan öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (Küzey Makedonya örneği)

Shemovska, Benazi Bu çalışmada amaç, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde ders denetim sürecini gerçekleştiren müfettiş, danışman ve okul yöneticilerinin gerçekleştirdikleri ders denetimine ilişkin öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerini saptamak adına veri elde etmektir.

Ders denetiminin öğretmen ve okul yöneticileri açısından amacına ne kadar uygun gerçekleştiği ile ilgili durumun saptanması ve bu alanda Kuzey Makedonya’da başka araştırmaların yapılmasını teşvik etmek açısından önem taşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Debre ili, Mavrovo-Rostuşe ve Merkez Jupa ilçelerindeki belediye liseleri ve ilköğretim okullarında görev yapan 6 okul yöneticisi ve 15 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır.

Elde edilen veriler araştırmanın problem durumu, amacı ve alt amaçları doğrultusunda içerik analizi ile çözümlenerek kodlanmıştır. Oluşturulan bu kodlar temalar ve alt temalar altında kategorilendirilerek anlamlı bulgular ortaya çıkarılmıştır.

Araştırmanın bulgularına göre okul yöneticileri ve öğretmenlerin ders denetiminin öğretmenlerde olumsuz duygular oluşturması yanı sıra mesleki gelişim için gerekli olduğu ve performansı arttırdığı; ders denetimi sırasında denetleyici tarafından haber verilmesinin ve ders dentim aşamalarının gerçekleşmesinin önemine vurgu yapılmış olup denetimin bütün bir ders sürmesi ve denetim sıklığının öğretmenlerin ihtiyacına göre özellikle planlılık ile nesnellik ilkesi gözetilerek yapılması gerektiği; ders denetiminin mesleki gelişime katkı sağlaması açısından Eğitim geliştirme Bürosu danışmanları tarafından gerçekleşmesi gerektiği; ders denetimi müfettişler tarafından yapıldığında mevzuat katkısı açısından faydalı olsa da olumsuz duygulara neden olduğu; ders denetiminin danışmanlar tarafından gerçekleşmesi mesleki gelişime katkısı nedeniyle danışmanların etkisi çok olumlu görülmüş fakat son zamanlarda denetim gerçekleştirmemelerine sitem edildiği; ders denetiminin okul yöneticileri tarafından gerçekleştiğinde ise okulda düzen ve kontrolün sağlanması olumlu kısmı olmasına rağmen mesleki yetersizliklerine dikkat çekildiği; ders denetimini gerçekleştirenlerin ise ders denetiminin üç aşamasını tam anlamıyla göz etmediği tespit edilmiştir.;

The aim of this study is to obtain data in order to determine the opinions of teachers and school administrators about the course supervision carried out by inspectors, counselors and school administrators who carry out the course supervision process in the Republic of North Macedonia. It is also important to determine the extent to which the course supervision is realized in accordance with its purpose in terms of teachers and school administrators and to encourage further research in this field in North Macedonia. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study group consists of 6 school administrators and 15 teachers working in municipal high schools and primary schools in Debre, Mavrovo-Rostushe and Merkez Jupa districts of the Republic of North Macedonia. Maximum diversity sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. Interview technique was used to collect the data. The data obtained were analyzed and coded by content analysis in line with the problem situation, purpose and sub-purposes of the research. These codes were categorized under themes and sub-themes and meaningful findings were revealed. According to the findings of the research, school administrators and teachers emphasized that course supervision is necessary for professional development and increases performance as well as creating negative emotions in teachers; the importance of being notified by the supervisor during the course supervision and the realization of the course supervision stages was emphasized, and the supervision should last for a whole course and the frequency of supervision should be done according to the needs of the teachers, especially by considering the principle of planning and objectivity; course supervision should be carried out by the consultants of the Education Development Bureau in order to contribute to professional development; when course supervision is carried out by inspectors, although it is beneficial in terms of legislative contribution, it causes negative feelings; when course supervision is carried out by consultants, the effect of consultants is seen very positive due to their contribution to professional development, but they are reproached for not carrying out supervision recently; when course supervision is carried out by school administrators, although ensuring order and control in the school is a positive part, their professional inadequacies are pointed out; and those who carry out course supervision do not fully observe the three stages of course supervision.