Kişilik özelliklerinin faydacı ve hedonik tüketim davranışı üzerindeki etkisi

Kişilik özelliklerinin faydacı ve hedonik tüketim davranışı üzerindeki etkisi

Kişilik özelliklerinin faydacı ve hedonik tüketim davranışı üzerindeki etkisi

Kişilik özelliklerinin faydacı ve hedonik tüketim davranışı üzerindeki etkisi Ekber, Şahin; Gurbanova, Zivər Bu çalışmanın amacı kişiliğin (Büyük Beş kişilik özelliği) hedonik tüketim ve faydacı tüketim üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma evreni 18 yaşın üzerinde olan ve sosyal medya kullanan bireylerden oluşmaktadır.

Kolayda örnekleme yöntemi ile 707 analize yararlı anket toplanmıştır. Veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, T-testi, One-Way Anova analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır.

Analiz sonucunda deneyime açıklık kişilik özelliğinin hedonik tüketim, özdisiplin kişilik özelliğinin ise faydacı tüketim üzerinde etkisi saptanmıştır. Diğer ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmanın, ele alınan konuda Azerbaycan d a d a h a  ö n c e  a r a ş t ı r m a  y a p ı l m a m a s ı n d a n  d o l a y ı , A z e r b a y c a n da faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketlere ve bu ülke ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere faydalı olacağı düşünülmektedir.