Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinde istihdam edilen personellerin bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç düzeyleri ve tutumları: Tarsus örneği

Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinde istihdam edilen personellerin bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç düzeyleri ve tutumları: Tarsus örneği Aksun, Kaan Bu tez çalışması, Mersin İli Tarsus İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında çalışan öğretmen ve idarecilerin, oluşabilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç düzeyleri ve tutumları ile ilgili mevcut durumu araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmamızda tanımlayıcı tipte ve kesitsel olarak yapılan anketin örneklemini 3854 öğretmeni bulunan Tarsus ilçesindeki 353 personel oluşturmuştur. Anketin Bilinç Düzeyi ölçeğindeki 4 faktörden oluşan 22 sorusu için iç tutarlılık kat sayısı alpha=0.931; 1 faktörlü Tutum Ölçeği için ise alpha=0.734 olarak çok yüksek çıkmış, anket geçerli ve güvenilir bulunmuştur. 435 katılımcının verileri SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili verilerini çözümlemek amacıyla frekans ve yüzde çıkarımları hesaplanmıştır. İki bağımsız grup için t-testi, ikiden fazla bağımsız grup için tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okullarda en sık karşılaşılan hastalıklar üst solunum yolu hastalıkları olmuştur. OSYE varlığında, katılımcılarımızın 224'ünün(%51,5) okulunda varlığı, 47'sinin(%10,8) okulunda yokluğu, 164'ünün(%37,7) okulunda varlığı konusunda fikri yoktur. Beyaz Bayrak varlığında, katılımcılarımızın 200'ünün(%46) okulunda varlığı, 121'inin(%27,8) okulunda yokluğu, 114'ünün(%26,2) okulunda varlığı konusunda fikri yoktur. Okulum Temiz Belgesi varlığında, katılımcılarımızın 340'ının(%78,2) okulunda varlığı, 28'inin(%6,4) okulunda yokluğu, 67'sinin(%15,4) okulunda varlığı konusunda fikri yoktur. Katılımcılarımızın 54'ü(%12,4) idareci 381'i(%87,6) öğretmendir. İdarecilerin fiziksel önlemler(4,78), eğitsel faaliyetler(3,07), gözlem(1,98) ve tutum(3,91) puanları öğretmenlerden yüksek bulunmuştur. Yaş ortalaması arttıkça bilinç düzeyi puanları artmaktadır. Çalışılan okul türüne göre ilkokullarda çalışanların farkındalık ve gözlem puanları ortaokul ve liselerde çalışanlara göre anlamlı farklılık göstermektedir. Cinsiyete göre erkeklerin genel bilinç düzeyi kadınlara göre anlamlı farklılık göstermektedir. Korelasyon analizlerine göre katılımcıların Genel bilinç düzeyi ile tutumları arasındaki ilişki(r=0.74) pozitif yönde yüksek çıkmıştır. Araştırma sonucunda geleceğimizi şekillendirdiğimiz okullarımızda görev yapan öğretmen ve idarecilerin bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç ve tutumlarını arttırmaya yönelik eğitimlerin arttırılması, sağlık ve eğitim personelinin yakın temas halinde çalışması ve okullarda sağlık personeli temini konusunda önerilerde bulunulmuştur.; This thesis study aimed to investigate the current situation regarding the awareness levels and attitudes of teachers and administrators working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Tarsus district of Mersin province. In our study, the sample of the descriptive and cross-sectional survey consisted of 353 personnel in Tarsus district, which has 3854 teachers. The internal consistency coefficient was found to be alpha=0.931 for 22 questions consisting of 4 factors in the Level of Consciousness scale of the questionnaire, and alpha=0.734 for the 1-factor attitude scale, and the questionnaire was found to be valid and reliable. The data of 435 participants were analyzed in the SPSS 22.0 program. Frequency and percentage inferences were calculated in order to analyze the demographic data of the participants. T-test was used for two independent groups and one-way Anova test was used for more than two independent groups. Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences after the Anova test. As a result of the research, the most common diseases in schools were upper respiratory tract diseases. In terms of the existence of OSYE; 224(51.5%) of our participants have it at their schools, 47(10.8%) do not have it at their schools, 16(37.7%) have no idea about its existence at their schools. In terms of the existence of the White Flag; 200(46%) of our participants have it at their schools, 121 (27.8%) do not have it at their schools, 114(26.2%) have no idea about its existence at their schools. In terms of the existence of My School Clean Certificate; 340(78.2%) of our participants have it at their schools, 28(6.4%) do not have it at their schools, 67(15.4%) have no idea about its existence. 54(12.4%) of our participants are administrators and 381(87.6%) are teachers. The physical measures(4.78), educational activities(3.07), observation(1.98) and attitude(3.91) scores of the administrators were found higher than the teachers. As the average age increases, the level of consciousness scores increase. According to the type of school they work at, the awareness and observation scores of those workin

Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinde istihdam edilen personellerin bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç düzeyleri ve tutumları: Tarsus örneği

Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinde istihdam edilen personellerin bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç düzeyleri ve tutumları: Tarsus örneği Aksun, Kaan Bu tez çalışması, Mersin İli Tarsus İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında çalışan öğretmen ve idarecilerin, oluşabilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç düzeyleri ve tutumları ile ilgili mevcut durumu araştırmayı amaçlamıştır.

Çalışmamızda tanımlayıcı tipte ve kesitsel olarak yapılan anketin örneklemini 3854 öğretmeni bulunan Tarsus ilçesindeki 353 personel oluşturmuştur. Anketin Bilinç Düzeyi ölçeğindeki 4 faktörden oluşan 22 sorusu için iç tutarlılık kat sayısı alpha=0.931; 1 faktörlü Tutum Ölçeği için ise alpha=0.734 olarak çok yüksek çıkmış, anket geçerli ve güvenilir bulunmuştur. 435 katılımcının verileri SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili verilerini çözümlemek amacıyla frekans ve yüzde çıkarımları hesaplanmıştır. İki bağımsız grup için t-testi, ikiden fazla bağımsız grup için tek yönlü Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda okullarda en sık karşılaşılan hastalıklar üst solunum yolu hastalıkları olmuştur. OSYE varlığında, katılımcılarımızın 224'ünün(%51,5) okulunda varlığı, 47'sinin(%10,8) okulunda yokluğu, 164'ünün(%37,7) okulunda varlığı konusunda fikri yoktur. Beyaz Bayrak varlığında, katılımcılarımızın 200'ünün(%46) okulunda varlığı, 121'inin(%27,8) okulunda yokluğu, 114'ünün(%26,2) okulunda varlığı konusunda fikri yoktur. Okulum Temiz Belgesi varlığında, katılımcılarımızın 340'ının(%78,2) okulunda varlığı, 28'inin(%6,4) okulunda yokluğu, 67'sinin(%15,4) okulunda varlığı konusunda fikri yoktur.

Katılımcılarımızın 54'ü(%12,4) idareci 381'i(%87,6) öğretmendir. İdarecilerin fiziksel önlemler(4,78), eğitsel faaliyetler(3,07), gözlem(1,98) ve tutum(3,91) puanları öğretmenlerden yüksek bulunmuştur. Yaş ortalaması arttıkça bilinç düzeyi puanları artmaktadır. Çalışılan okul türüne göre ilkokullarda çalışanların farkındalık ve gözlem puanları ortaokul ve liselerde çalışanlara göre anlamlı farklılık göstermektedir. Cinsiyete göre erkeklerin genel bilinç düzeyi kadınlara göre anlamlı farklılık göstermektedir. Korelasyon analizlerine göre katılımcıların Genel bilinç düzeyi ile tutumları arasındaki ilişki(r=0.74) pozitif yönde yüksek çıkmıştır.

Araştırma sonucunda geleceğimizi şekillendirdiğimiz okullarımızda görev yapan öğretmen ve idarecilerin bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda bilinç ve tutumlarını arttırmaya yönelik eğitimlerin arttırılması, sağlık ve eğitim personelinin yakın temas halinde çalışması ve okullarda sağlık personeli temini konusunda önerilerde bulunulmuştur.;


This thesis study aimed to investigate the current situation regarding the awareness levels and attitudes of teachers and administrators working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Tarsus district of Mersin province. In our study, the sample of the descriptive and cross-sectional survey consisted of 353 personnel in Tarsus district, which has 3854 teachers. The internal consistency coefficient was found to be alpha=0.931 for 22 questions consisting of 4 factors in the Level of Consciousness scale of the questionnaire, and alpha=0.734 for the 1-factor attitude scale, and the questionnaire was found to be valid and reliable. The data of 435 participants were analyzed in the SPSS 22.0 program. Frequency and percentage inferences were calculated in order to analyze the demographic data of the participants. T-test was used for two independent groups and one-way Anova test was used for more than two independent groups. Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences after the Anova test. As a result of the research, the most common diseases in schools were upper respiratory tract diseases. In terms of the existence of OSYE; 224(51.5%) of our participants have it at their schools, 47(10.8%) do not have it at their schools, 16(37.7%) have no idea about its existence at their schools. In terms of the existence of the White Flag; 200(46%) of our participants have it at their schools, 121 (27.8%) do not have it at their schools, 114(26.2%) have no idea about its existence at their schools. In terms of the existence of My School Clean Certificate; 340(78.2%) of our participants have it at their schools, 28(6.4%) do not have it at their schools, 67(15.4%) have no idea about its existence. 54(12.4%) of our participants are administrators and 381(87.6%) are teachers. The physical measures(4.78), educational activities(3.07), observation(1.98) and attitude(3.91) scores of the administrators were found higher than the teachers. As the average age increases, the level of consciousness scores increase. According to the type of school they work at, the awareness and observation scores of those working in primary schools differ significantly from those working in secondary and high schools. According to gender, the general awareness level of men differs significantly from that of women. According to the correlation analysis, the relationship between the general awareness level of the participants and their attitudes(r=0.74) was found to be high in the positive direction. As a result of the research, suggestions were made to increase the awareness and attitudes of teachers and administrators working in our schools, where we shape our future, about infectious and epidemic diseases, to ensure that health and education personnel work in close contact, and to provide health personnel to schools.