Yükseköğretim KurumlarındaÖrgütsel Farkındalık: Örgütsel FarkındalıkÖlçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Yükseköğretim KurumlarındaÖrgütsel Farkındalık: Örgütsel FarkındalıkÖlçeği’nin Türkçeye Uyarlanması Ordu, Aydan Artan rekabet koşulları ve değişimin etkisiyle tüm örgütler gibi yükseköğretim kurumları dabeklenmedik durumlar karşısında uygun tepkiler verebilmeli ve farkındalığı yüksek bir ortamyaratmalıdır. Bu yüzden yükseköğretim kurumlarında örgütsel farkındalığı ele almak önem li görülmüştür. Bu araştırmada Ray, Baker ve Plowman (2011) tarafından geliştirilen ÖrgütselFarkındalık Ölçeği’nin (ÖFAÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Ayrıca akademisyenlerinçalıştıkları kurumun örgütsel farkındalığına yönelik algıları ve bu algıların unvan ve idari görevdeğişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Türkiye’dedevlet üniversitelerindeki fakültelerde görev yapan toplam 442 akademisyen katılmıştır. Ölçe ğin yapı geçerliğini test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarıÖFAÖ’nün beş boyutlu yapısını doğrulamıştır. Akademisyenlerin fakültelerindeki örgütsel far kındalığa yönelik algılarının ve bu algılarındaki farklılaşmaların belirlenmesinde betimsel ista tistikler, bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizinden yararlanılmıştır. Ana lizler sonucunda akademisyenlerin fakültelerindeki örgütsel farkındalığa yönelik algıları ortadüzeyde çıkmıştır. Bu algılar unvan değişkenine göre uzmanlığa saygı alt boyutunda; idari görevdeğişkenine göre tüm alt boyutlar ve ölçeğin genelinde farklılık göstermektedir. Doçent ya daprofesör unvanına sahip akademisyenlerin uzmanlığa saygı alt boyutuna ilişkin algıları, diğerunvanlara sahip akademisyenlere göre daha yüksektir. İdari görevi olan akademisyenlerin fa kültelerine ilişkin örgütsel farkındalık algıları idari görevi olmayan akademisyenlerden yüksekçıkmıştır.

Yükseköğretim KurumlarındaÖrgütsel Farkındalık: Örgütsel FarkındalıkÖlçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Yükseköğretim KurumlarındaÖrgütsel Farkındalık: Örgütsel FarkındalıkÖlçeği’nin Türkçeye Uyarlanması Ordu, Aydan Artan rekabet koşulları ve değişimin etkisiyle tüm örgütler gibi yükseköğretim kurumları dabeklenmedik durumlar karşısında uygun tepkiler verebilmeli ve farkındalığı yüksek bir ortamyaratmalıdır. Bu yüzden yükseköğretim kurumlarında örgütsel farkındalığı ele almak önem li görülmüştür. Bu araştırmada Ray, Baker ve Plowman (2011) tarafından geliştirilen ÖrgütselFarkındalık Ölçeği’nin (ÖFAÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Ayrıca akademisyenlerinçalıştıkları kurumun örgütsel farkındalığına yönelik algıları ve bu algıların unvan ve idari görevdeğişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmaya Türkiye’dedevlet üniversitelerindeki fakültelerde görev yapan toplam 442 akademisyen katılmıştır. Ölçe ğin yapı geçerliğini test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçlarıÖFAÖ’nün beş boyutlu yapısını doğrulamıştır. Akademisyenlerin fakültelerindeki örgütsel far kındalığa yönelik algılarının ve bu algılarındaki farklılaşmaların belirlenmesinde betimsel ista tistikler, bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizinden yararlanılmıştır. Ana lizler sonucunda akademisyenlerin fakültelerindeki örgütsel farkındalığa yönelik algıları ortadüzeyde çıkmıştır. Bu algılar unvan değişkenine göre uzmanlığa saygı alt boyutunda; idari görevdeğişkenine göre tüm alt boyutlar ve ölçeğin genelinde farklılık göstermektedir.

Doçent ya daprofesör unvanına sahip akademisyenlerin uzmanlığa saygı alt boyutuna ilişkin algıları, diğerunvanlara sahip akademisyenlere göre daha yüksektir. İdari görevi olan akademisyenlerin fa kültelerine ilişkin örgütsel farkındalık algıları idari görevi olmayan akademisyenlerden yüksekçıkmıştır.